Reactie LLT op het coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli is het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Tiel gepresenteerd door PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel. In de vergadering konden ook de andere partijen hierop reageren en vragen stellen. De bijdrage van Lokaal Liberaal Tiel leest u hieronder.

 

Voorzitter,

Een coalitieakkoord is een document dat de basis vormt voor de komende jaren. In een voorwoord trap je af en kijk je soms terug. In dit voorwoord lijkt het niet hebben van actieve herinneringen besmettelijk te zijn geworden. De bijdrage van Lokaal Liberaal Tiel, van onze raadsleden en met name de coachende rol van onze fractievoorzitter in de vorige periode en de immense rol van wethouder Melissen voor bijvoorbeeld de financiële situatie van de gemeente, lijkt vergeten. Het erkennen van samenwerkingen en het benoemen van rollen van mensen en partijen is passend en fatsoenlijk.

Wij zijn blij te lezen dat deze coalitie aan de slag wil met het bouwen van woningen, oog heeft voor de openbare ruimte en doorgaat met het investeren in fietspaden en wegen. Deze punten stonden ook in het verkiezingsprogramma van Lokaal Liberaal Tiel. Ook ons speerpunt voor het verplaatsen van de 4 coffeeshops heeft een concrete plek in het stuk.

Helaas staan er – naast bijzonder cryptische spreuken – ook diverse open deuren en algemeenheden in het akkoord. Voor de partijen aangeven dat dit een basis vormt. U bent selectief in het wel of niet concreet worden. U kiest voor een borstelmachine en een kleine veegwaren voor 2,5 ton. U noemt de vervanging van het wegdek van de Nieuwe Tielseweg en wil het mantelzorgcompliment verhogen naar €90, maar u laat Passewaaij in het ongewisse. De rondweg in de wijk gaat u tegelijk met de woningbouwlocaties realiseren. De mijlpalen van de activiteiten op en rondom de spoorzone zijn al bekend. Mijlpalen voor Passewaaij had u ook concreet kunnen maken. Is het een bewuste keuze om dat nog niet te doen?

In het stuk staat dat de coalitie wil sparen voor een betere aansluiting, maar in het wensenlijstje staat slechts een PM-post. In de verkennende gesprekken gaven de informateur en de leden van de PvdB al aan dat de westelijke aansluiting van Passewaaij ontzettend duur zou zijn. Lokaal Liberaal Tiel gaf in het gesprek aan tempo te willen maken waar het gaat over de financiën voor deze weg. Maar deze partijen laten het na 3,5 maand praten na om deze belofte concreet te maken. Wat is de doelstelling van de coalitie nu werkelijk? En wanneer maakt u dit concreet?

Een ander punt dat onze fractie jammer vindt is dat de traditionele inzet op leefbaarheid beperkt lijkt tot het centrum. Wat gaat de coalitie doen voor de andere woonwijken? Voor de dorpen? Voor andere winkelcentra?

In het akkoord missen we daarnaast de portefeuilleverdeling en het aanwijzen van wethouders. Wanneer maakt u dit bekend en hoe communiceert u dit met onze inwoners en gaat u met bijvoorbeeld de wijkregisseurs aan de slag met de wijkschouw en de wijkplannen?

Algemeenheden over de huisvesting van arbeidsmigranten en het realiseren van meerdere (semi)permanente locaties voor de opvang van vluchtelingen en statushouders roepen bij de fractie van Lokaal Liberaal Tiel vragen op. Wat bedoelt u hiermee? Welke plannen hebben de coalitiepartijen en op welk moment maakt u dit concreet? Is een semipermanente opvanglocatie voor statushouders dan toch de gevreesde dependance van Ter Apel? Deze  woorden brengen onrust teweeg. Deze algemeenheden zorgen voor vragen. De inspreker van vorige week benoemde zorgen in een wijk al expliciet. Daarom vragen wij u, op welke termijn maakt u uw plannen en ambities concreet?

Hierbij bevreemd het ons ook dat de VVD zich op haar website nadrukkelijk uitspreekt tegen het faciliteren van de vluchtelingenstroom naar ons land, maar wel deze passage optekent. Wat heeft de VVD doen besluiten haar standpunt te herzien of steunt de fractie het coalitieakkoord eigenlijk niet?

De positieve financiële situatie is door inzet van wethouder Melissen en ambtenaren bereikt. In de afgelopen periode zijn hiervoor pijnlijke keuzes gemaakt. Keuzes die nu kunnen worden teruggedraaid. In het coalitieakkoord gaat het over bezuinigingen.

Echter heeft er ook een flinke lastenverzwaring plaatsgevonden. De arme werkenden is een groeiende groep. Het NIBUD gaf dat jaren geleden al aan in een onderzoek over het minimabeleid van de gemeente Tiel. De actuele situatie met hoge energie- en benzineprijzen en inflatie behoeft geen nadere uitleg, lijkt mij. Maar dan toch, waarom kiest de coalitie er niet voor om de lasten voor alle inwoners verlichten en de OZB te verlagen? Er is nu financiële ruimte.

Daarnaast heeft het coalitieakkoord ons op inhoud verrast, daar waar sommige partijen zeer uitgesproken waren tegen diverse projecten.

Voor onze kwetsbare Tielse inwoners realiseren we projecten voor beschermd en begeleid wonen, zoals het project Anders Wonen aan de Lingeweg. Op 15 december 2021 heeft de VVD zich tijdens de raadsvergadering uitgesproken tegen Anders Wonen op deze locatie. Het standpunt staat ook op de website van de partij. Wat heeft de VVD doen besluiten hun standpunt t.a.v. Anders Wonen te wijzigen of steunt de VVD het coalitieakkoord eigenlijk niet?

Ook is in het akkoord opgenomen We sluiten ons aan bij de Global Goals gemeenten en nemen deze doelen, voor zover dat nog niet is gebeurd, als uitgangspunt voor ons gemeentelijk beleid. Op 24 april 2020 heeft de VVD zich tijdens de raadsvergadering uitgesproken tegen de Global Goals, zo valt te lezen op hun site. Wat heeft de VVD doen besluiten hun standpunt t.a.v. de Global Goals te wijzigen of steunt de VVD het coalitieakkoord eigenlijk niet?

In het coalitieakkoord staat dat de onvermijdbare kosten, de niet gerealiseerde bezuinigingen en de wensen zijn verwerkt in een beknopt financieel overzicht. Lokaal Liberaal Tiel roept de partijen op om bij het opstellen van de begroting oog te hebben voor de lastenverzwaring die de afgelopen jaren is doorgevoerd. Daar waar financiële ruimte is, en die is er, heeft het onze nadrukkelijke voorkeur dat die middelen gaan naar het verlagen van de OZB en het sparen voor de westelijke aansluiting van Passewaaij op het hoofdwegennetwerk. Wij dienen hiervoor geen moties in. Deze oproep is ons inziens namelijk duidelijk genoeg om als handschoen op te pakken bij het opstellen van de begroting 2023 – 2026 en volledig in past bij het hanteren van een open bestuurscultuur.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *